مدرسه اکبر نمازی 1

در این وبلاگ فعالیت های کارکنان مدرسه اکبر نمازی 1 به ثبت رسیده است

ریاضی

بسمه تعالی

نام :                                                              دبستان : شهیداکبرنمازی1                         امتحان ریاضی

نام خانوادگی :                                                              پایه سوم                                        آبان ماه 88                                                                                                                      

رديف

          

بارم

1

کدام یک ازعددهای زیربه 600 نزدیک تراست دورآن خط بکشید.

479                                   589                              360                           470      

1

2

باتوجه به جدول سمت چپ جدول سمت راست راکامل کنید.

یکان

دهگان

صدگان

-

7

-

یکی

ده تایی

صدتایی

4

17

5

 

 

 

1

3

جمع یاتفریق مربوط به هرمحور رابنویسید.

2

4

کتاب خانه ی دبستانی 245 جلد کتاب داشت. دانش آموزان این دبستان 68 جلد کتاب به این کتاب خانه هدیه کردند. حالا این کتاب خانه چندجلدکتاب دارد؟

 

2

5

به سؤالات  زیرپاسخ دهید.

الف – هرمکعب مستطیل از مستطیل درست شده است.

ب – فاصله های دور رابا   اندازه گیری می کنند.

ج – 4 کیلومتر و200 مترچندمتراست؟ متر.

د- به جواب تفریق      می گویند.

2

6

عددهفت هزار وچهارصد وسی را بارقم نوشته ودرجدول قراردهید.

 

2

7

جمع وتفریق زیرراانجام داده وهریک راامتحان کنید.    

         امتحان                   182                                  امتحان                       439  

                                     300+                                                             285-          

                                     260+       

 

2

8

بارقم های 3،7،1،6 بزرگ ترین وکوچک ترین عدد چهار رقمی رابنویسید.

بزرگ ترین

کوچک ترین

1

9

عدد 1000 چندتاازعدد 999 بیشتراست؟

1000 چندرقم دارد؟

 

1

10

ازعدد1000 تا9000 راهزارتاهزارتابشماروبنویس.

 

 

1000

 

 

2

11

علامت >=< بگذارید.                                                                                 51 £ 39

                                     137£ 47+90

 

1

12

پاره خط راتعریف کرده شکل آن رابکشید.

 

1

 13

تعدادپاره خط های هرشکل رابنویسید.

                                                                   

2

 

بچه های عزیزموفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:34  توسط   |